wyszukiwanie zaawansowane
» » Zarządzanie własnością intelektualna

Zarządzanie własnością intelektualna

Efektywne zarządzanie własnością intelektualna szansą na unijne dofinansowanie
 
W dobie globalizacji oraz rozwoju nowych technologii, umiejętne zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie stanowi kluczowe znaczenie. Odpowiednia polityka ochrony wypracowanych rozwiązań stanowi klucz do zrównoważonego rozwoju oraz wejścia z ofertą na niezagospodarowane dotychczas rynki. W zależności od rodzaju nowej technologii, wytworu czy wynalazku, przedsiębiorcy mogą skorzystać z szeregu ścieżek chroniących własność intelektualną. Wśród typowych chronionych prawem elementów można wyróżnić:
Patent – wyłączne prawo udzielane na wynalazek – bez względu na dziedzinę techniki. Aby wynalazek został opatentowany musi spełniać następujące warunki: jest nowy, posiada poziom wynalazczy oraz nadaje się do przemysłowego stosowania. Objęcie ochroną patentową wynalazku uniemożliwia stronom trzecim jakiekolwiek jego wykorzystywanie bez zgody właściciela prawa do patentu.
Znak towarowy – każde oznaczenie przedstawione (lub które da się przedstawić) w sposób graficzny, jeżeli pozwala ono odróżnić produkty i towary jednego przedsiębiorcy od takich samych produktów i towarów innego przedsiębiorcy. Do najczęstszych znaków towarowych można zaliczyć wyraz, zdanie, slogan lub oznaczenie słowno-graficzne.
Wzór przemysłowy – nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów kolorystykę lub strukturę i materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. W związku z powyższym, oraz na mocy Ustawy prawo własności przemysłowej (ustawa pwp), wzór przemysłowy chroni wygląd zewnętrzny wytworu, a nie sam produkt.
Oznaczenie geograficzne -  zgodnie z art. 174 ust. 1 ustawy pwp, oznaczeniami geograficznymi są oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru.
Topografia układu scalonego - przez topografię układu scalonego, rozumie się rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego. Przez układ scalony rozumie się jedno- lub wielowarstwowy wytwór przestrzenny, utworzony z elementów z materiału półprzewodnikowego tworzącego ciągłą warstwę, ich wzajemnych połączeń przewodzących i obszarów izolujących, nierozdzielnie ze sobą sprzężonych, w celu spełniania funkcji elektronicznych. 

 
Terminy obowiązywania ochrony praw własności przemysłowej
 
 Patent    Znak towarowy Wzór przemysłowy Oznaczenie geograficzne Topografia układu scalonego
20 lat 10 lat* 25 lat bezterminowo 10 lat

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
* możliwość przedłużania o kolejne 10 lat,
 
Prowadząc działalność gospodarczą, w której cykl życia produktu znacząco przekracza okres ochrony, warto zwrócić uwagę na zasadność dokonania ochrony. W przypadku wypracowanej technologii, która zostanie opatentowana lub chroniona w inny sposób, jej cechy funkcjonalne i użytkowe zostaną udostępnione opinii publicznej. Dlatego, jeżeli cykl życia produktu opartego na danej technologii przekracza okres ochrony, warto wykorzystać w tym celu zasadę tajemnicy przedsiębiorstwa. Fakt ten jest idealnie odwzorowywane przez Coca Colę, która nie dokonała ochrony patentowej receptury (co dla przypomnienia wiązałoby się z jej publicznym ujawnieniem). Gdyby jednak receptura Coca Coli została opatentowana, jej produkcja byłaby mocno rozpowszechniona przez podmioty trzecie po upływie okresu ochrony patentowej. Identyczną strategię ochrony własności przemysłowej zastosował koncern KFC, który podobnie jak Coca Cola, pilnie strzeże receptury „niepowtarzalnej panierki”. Oba Podmioty efektywnie wykorzystują ochronę własności przemysłowej wykorzystując narzędzie tajemnicy przedsiębiorstwa.
Zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się: „nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.
W każdym przypadku odpowiednie zarządzanie własnością intelektualną oraz jej odpowiednia ochrona zwiększają szansę otrzymania unijnego dofinansowania, które w obecnej perspektywie kładzie nacisk na wzrost nakładów na działalność B+R+I. Szczególnie w przypadku Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych premiowane jest wskazanie doświadczenia w działalności badań przemysłowych i prac rozwojowych lub/i uwierzytelnienie, iż wnioskodawca jest zdolny do  przeprowadzenia takich prac, których rezultatem będzie innowacja produktowa lub procesowa. Również posiadanie chronionej prawem własności przemysłowej (lub zamiar podjęcia takich kroków) zwiększa szansę otrzymania bezzwrotnego dofinansowania.
                Podsumowując aspekt prawa własności intelektualnej należy wskazać, iż kwestia ta stanowi integralną część współczesnej przedsiębiorczości. Ponadto wzrost znaczenia własności przemysłowej niejednokrotnie stanowi czynnik profilujący działalność gospodarczą. Dlatego każdorazowo warto podjąć wszelkie kroki do efektywnego zarządzania własnością intelektualną oraz jej odpowiedniego zabezpieczenia przed nieuczciwą konkurencją.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl