wyszukiwanie zaawansowane
» » Komercjalizacja bezpośrednia

Baza wiedzy

Komercjalizacja bezpośrednia

Komercjalizacja bezpośrednia

Sprzedaż wyników prac badawczo – rozwojowych stanowi najprostszą formę komercjalizacji, jednakże jest ona jednocześnie z reguły najmniej dochodowa dla właściciela. Po dokonaniu wyceny wyników prac badawczo-rozwojowych (i o ile to konieczne uzyskaniu niezbędnych zgód) konieczne jest podpisanie pisemnej umowy z nabywcą. Umowa powinna określać przedmiot prawa własności przemysłowej, a także wskazywać wynagrodzenie.

Jeśli komercjalizacja nastąpi w okresie do udzielania patentu, przedmiotem obrotu będzie prawo do patentu. Po udzieleniu patentu przedmiotem sprzedaży będzie patent, przy czym umowa taka będzie skuteczna wobec osób trzecich dopiero w chwili wpisu takiego przeniesienia do właściwego rejestru (zmiana podmiotu uprawnionego).

Płatność za sprzedaż może nastąpić jednorazowo lub w ratach w zależności od tego jak wynegocjowane zostanie to z nabywcą.
Istotne uwarunkowania sprzedaży wyników prac badawczo-rozwojowych przez uczelnię:
1. przekazanie prawa własności do wyników prac badawczych na rzecz nabywcy,
2. w konsekwencji sprzedający nie odpowiada za wykorzystanie w praktyce wyników prac badawczych/technologii;
3. z punktu widzenia wynagrodzenia jest mniej istotne komu prawa zostaną sprzedane;
4. wynagrodzenie za sprzedaż jest niezależne od faktycznych efektów ekonomicznych komercjalizacji;
5. przychody ze sprzedaży mogą przyjąć postać jednorazowej zapłaty lub wynagrodzenia wnoszonego w ratach;
6. w porównaniu do innych metod komercjalizacji wynagrodzenie pojawia się w stosunkowo krótkim czasie;
7. sprzedaż praw będzie miała uzasadnienie w przypadku gdy inne metody nie mają zastosowania, a jednocześnie istnieje zainteresowany nabywca.

Udzielenie licencji na wyniki B+R – bazuje przeważnie na dłuższej relacji z podmiotem współpracującym z uczelnią (licencjobiorcą), co więcej pozwala właścicielowi praw utrzymać kontrolę nad przedmiotem licencji. Z reguły jest bardziej dochodowa od sprzedaży, przy czym przychód ze sprzedaży licencji jest przeważnie odroczony lub rozłożony w czasie. Wymaga większych nakładów niż sprzedaż.
Po dokonaniu wyceny i uzyskaniu wymaganych zgód (jeśli konieczne) podpisywana jest pisemna umowa z licencjobiorcą, która precyzyjnie powinna określać przedmiot prawa własności intelektualnej, a także typ udzielanej licencji.
Licencją jest upoważnienie innego podmiotu/osoby do korzystania z wynalazku/wyników badań udzielone zawsze w drodze spisanej umowy przez właściciela praw, w szczególności w celach gospodarczych.
Licencje mogą być wyłączne lub niewyłączne oraz pełne lub ograniczone. Szczególnym przykładem jest również licencja otwarta.

Licencja wyłączna oznacza, że licencjobiorca staje się jedynym uprawnionym do korzystania z wyników B+R. W przeciwieństwie do licencji wyłącznej, licencja niewyłączna umożliwia licencjodawcy udzielanie prawa do korzystania z wynalazku wielu podmiotom.
Licencja pełna daje licencjobiorcy uprawnienia do korzystania z wyników B+R w takim samym zakresie jaki dotyczy licencjodawcy. Licencja ograniczona pozwala przenieść na licencjobiorcę tylko część praw przysługujących licencjodawcy. Ograniczenie może mieć m.in. charakter czasowy, terytorialny, a także co do zakresu zastosowań.

Licencja otwarta powinna zostać poprzedzona złożeniem przez uczelnię oświadczenia o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z patentu. Oświadczenie takie nie może być cofnięte ani odwołane lub zmienione. Informacja o złożeniu takiego oświadczenia podlega wpisowi do rejestru patentowego, tak by ze względu na jawność rejestru, mogła być dostępna dla każdej zainteresowanej osoby. W przypadku złożenia oświadczenia o gotowości udzielenia licencji, opłaty z tytułu utrzymywania ochrony patentu uprawniony ponosi w wysokości o połowę zmniejszonej. Licencja otwarta jest umową licencyjną pełną i niewyłączną, wysokość opłaty licencyjnej nie może przekraczać 10% korzyści uzyskanych przez licencjobiorcę w każdym roku korzystania z wynalazku, po potrąceniu nakładów.

Licencję otwartą uzyskuje się poprzez zawarcie umowy licencyjnej z uprawnionym do patentu, który złożył oświadczenie o gotowości do udzielenia licencji lub poprzez przystąpienie do korzystania z wynalazku bez podjęcia rokowań lub przed ich zakończeniem – koniecznym w takim przypadku jest zawiadomienie o tym licencjodawcy na piśmie w terminie miesiąca od chwili przystąpienia do korzystania z wynalazku.
Strony mogą dowolnie kształtować warunki finansowe udzielenia licencji. Opłata licencyjna może być wniesiona jednorazowo – za cały okres udzielenia licencji lub też okresowo w zależności od tego jak umówią się strony.
Umowa licencyjna powinna określać również zasady udzielania sublicencji. Zwykle takie działanie wymaga zgody licencjodawcy (zwłaszcza w odniesieniu do Wynalazków, gdzie uzyskanie takiej zgody zostało zapisane w Prawie własności przemysłowej).
Zgodnie z prawem własności przemysłowej licencja wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia patentu. Strony mogą przewidzieć dłuższy okres obowiązywania umowy w zakresie postanowień innych niż licencja, obejmujących w szczególności odpłatne świadczenia konieczne do korzystania z wynalazku.
Istotne uwarunkowania licencjonowania wyników prac badawczo-rozwojowych przez uczelnię:
1. Udzielający licencji pozostaje faktycznym właścicielem prawa do wyników badań/technologii;
2. Udzielenie licencji pozwala licencjodawcy mieć wpływ na kierunek i tempo komercjalizacji;
3. Możliwość wypowiedzenia licencji powinna być precyzyjnie uregulowana w umowie licencji;
4. Przy udzieleniu licencji można w różny sposób uregulować kwestię wynagrodzenia (opłaty stałe/zmienne, zależne od czasu lub innych parametrów np. wielkości sprzedaży, przychodów lub zysków);
5. Wysokość wynagrodzenia w dużej mierze zależy od poziomu zaawansowania technologii, tzw. time to market oraz wprowadzonych ograniczeń;
6. Zwykle licencjodawca gwarantuje sobie prawo do wglądu w dokumentację licencjobiorcy celem potwierdzenia wysokości wnoszonych opłat licencyjnych;
7. Z punktu widzenia wysokości przychodów z licencji i ich prawdopodobieństwa istotne jest komu jest udzielania; w przypadku gdy opłata licencyjna jest uzależniona od przychodu uzasadnione jest jej udzielenie podmiotowi wyspecjalizowanemu w danej dziedzinie/branży, co powinno wpłynąć korzystnie na wysokość opłaty;
8. Licencjonowanie technologii ma szczególne zastosowanie w sytuacji, gdy ma ona charakter zaawansowany i są dowody jej praktycznego zastosowania oraz gdy są podmioty dla których posiadanie prawa do danej technologii stanowi uzupełnienie posiadanej oferty.

Z punktu widzenia podmiotu/osoby, celowym jest dążenie do jak najszerszego zakresu licencji. Trzeba mieć jednak świadomość, że im licencja bliższa pełnej tym jej wartość/cena rośnie.
Dzierżawa wyników prac badawczych
Umowa dzierżawy praw własności intelektualnej ma charakter zbliżony do udzielenia licencji, przy czym zamiast opłaty licencyjnej dzierżawca płaci wydzierżawiającemu określony czynsz. W odróżnieniu jednak do umowy licencyjnej musi ona umożliwiać generowanie dochodów dzierżawcy.
Pola eksploatacji, w ramach których dzierżawca będzie miał możliwość wykorzystywać prawo własności intelektualnej muszą być szczegółowo określone.
O ile w przypadku licencjonowania praw autorskich, sprzedaż praw przez licencjodawcę może skutkować ustaniem umowy licencyjnej o tyle w przypadku dzierżawy tychże praw taka sytuacja nie następuje. Umowa dzierżawy przy transferze technologii ma więc zastosowanie w szczególności przy prawach autorskich i w sytuacji, gdy właściciel zamierza w określonym czasie sprzedać swoje prawa nie chcąc narażać się na odpowiedzialność odszkodowawczą ze strony licencjobiorcy.

 
 
Dodatkowe opcje przeglądania
Zakres cen od do
Tylko nowości
Tylko promocje
Brak produktów ...

Kontakt

  • Strateger
    Nr rachunku: 29 1050 1445 1000 0092 0751 1123
    NIP: 9930427068
  • E-mail:biuro@strateger.pl
  • Telefon781 445 779
  • Gadu Gadu13049758
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl